About UniSight

ปลดล็อกศักยภาพด้วย Data

Why Unisight
UniSight อยากที่จะจุดประกายให้องค์กร เห็นคุณค่าของการใช้ Data อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนที่พวกเราเห็นศักยภาพในทุกองค์กร
รู้จักตัวตนลูกค้าคนหนึ่งอย่างรอบด้านด้วยเครื่องมือที่ใช้ง่ายประกอบข้อมูลของลูกค้าที่กระจัดกระจาย ในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ให้ครบถ้วนในหน้าจอเดียว

ลูกค้าอยู่ในแพลตฟอร์มไหน
เราก็หาเจอ

คุณจะสื่อสารครอบคลุมทุกช่องทาง
และเหมาะสมกับพฤติกรรม ของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างชาญฉลาด

ยกระดับธุรกิจด้วยข้อมูลลูกค้าได้ง่ายกว่า

เมื่อใช้ UniSight